Zoek naar een meubel

Grootte

Merk

Materiaal
Voordelen

  • U kunt ons altijd bellen
  • Wij bellen u voor een afspraak voor levering, dan kan u bepalen wanneer wij leveren
  • Haal uw meubel zelf op
  • Kwaliteits meubelen
  • Geen verzendkosten in 2014/2015

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsmede verbintenissen van welke aard dan ook daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende, waarbij Design-tv-meubels.nl, verder te noemen verkoper, partij is.
2. Nietigheid c.q. niet toepasselijkheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of een gedeelte daarvan in het algemeen of in een specifiek geval laat de werking van de overige bepalingen onverlet.
3. Toepasselijkheid van eventueel door een (contractuele) wederpartij, verder te noemen koper, gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een natuurlijke of rechtspersoon met verkoper een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar jegens verkoper hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Indien de desbetreffende vertegenwoordiger de beoogde vertegenwoordigde niet rechtsgeldig heeft vertegenwoordigd, is de vertegenwoordiger voor de juiste nakoming van de overeenkomst aansprakelijk.
5. Verkoper zal bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten alle in redelijkheid van hem te vergen zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de gerechtvaardigde belangen van de koper rekening houden.


Artikel 2: Tot stand komen van overeenkomsten en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip der aanbieding, offerte of prijsopgave geldende prijzen en specificaties.
2. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van kleuren, dessins, maten en dergelijke, die voor of bij het sluiten van de overeenkomst worden getoond of verstrekt, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch worden slechts als monster of model ter aanduiding verstrekt of getoond en zijn niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar en de verkoper zal gerechtigd zijn de goederen met deze afwijkingen, mits van goede hoedanigheid en kwaliteit, aan de koper te leveren.
3. De verkoper behoudt zich het auteursrecht op en eigendom van bij de offerte of aanbieding verstrekte ontwerpen afbeeldingen, tekeningen monsters, stalen en modellen voor. Koper is niet bevoegd de desbetreffende goederen in de macht van derden te stellen.
4. Een overeenkomst komt tot stand nadat, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, al dan niet door middel van een vertegenwoordiger, aan de koper een order is verstrekt welke:
A. binnen tien werkdagen na de verstrekking door of namens de verkoper wordt uitgevoerd, of
B. de verkoper binnen tien werkdagen na verstrekking van de order schriftelijk bevestigt of
C. wordt bevestigd door de verkoper na de onder b. bedoelde termijn, tenzij de koper binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bevestiging de verkoper per aangetekende brief laat weten dat hij de order intrekt, dan Indien een prijs is overeengekomen, is verkoper bevoegd wel dat de bevestiging de order onjuist weergeeft.
Onder order dient te worden verstaan alle bestellingen, op welke wijze dan ook gedaan en/of ter kennis van verkoper gebracht.
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in de prijzen zijn niet begrepen communicatie, zegels, invoerrechten en accijnzen, opslagkosten, alsmede overige kosten, zoals o.a. antidumpingsrechten. Verkoper heeft het recht deze kosten etc. aan de koper door te berekenen.
6. Voor bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden aan de zijde van de verkoper, waaronder advisering en/of begeleiding, kan steeds een extra, naar billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening worden gebracht. Verkoper zal de koper mededeling doen van de in dit lid bedoelde werkzaamheden, indien en zodra hij redelijkerwijs met dergelijke werkzaamheden rekening moet houden.


Artikel 3: Levering en risico

1. (Af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door de in ontvangstname van de goederen; b. bij verzending of bij transport door een vervoermiddel van de verkoper dan wel door de verkoper ingeschakelde vervoerder; c. indien de feitelijke levering van de goederen niet vanuit het bedrijfspand van de verkoper plaatsvindt: op het moment dat de goederen deze andere plaats verlaten
2. In het geval, bedoeld in lid 1b en lid 1c van dit artikel, komen alle kosten, voor zover normale transportkosten te boven gaande, voor rekening van de koper.
3. Het risico voor schade tijdens of in verband met het transport van de goederen is voor de koper. De koper dient er desgewenst voor zorg te dragen dat de goederen adequaat zijn verzekerd. De verkoper heeft geen enkele aansprakelijk ten deze.
4. In het geval, dat de goederen op verzoek van de koper bij een derde worden afgeleverd (bijvoorbeeld ter verwerking) blijft de koper aansprakelijk voor de koopprijs van deze goederen.

Artikel 4: Leveringstermijn

1. De leveringstermijn of -datum wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is gesteld. De verkoper is niet aansprakelijk voor overschrijding van de leveringstermijn of datum, tenzij deze meer dan zestien werkdagen bedraagt en vervolgens na het verstrijken van deze termijn de koper de verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 17 dagen voor het leveren van de prestatie. Deze ingebrekestelling is eveneens vereist bij overschrijding van de fatale termijn of datum.
2. De leveringstermijn gaat in op het moment, dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de verkoper.
3. Indien de goederen na de in lid 1 genoemde termijn van verzuim worden geleverd, heeft de koper gedurende vijf werkdagen na ontvangst van de goederen de gelegenheid deze zonder redengeving aan de verkoper te retourneren op diens kosten, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard en de overeenkomst juist door de verkoper is nagekomen.

Artikel 5: Betaling

1. Betaling dient te geschieden ofwel à contant ten kantore van de verkoper, ofwel op een door de verkoper aan te wijzen bank- of girorekening, in de vooraf overeengekomen valuta.
2. Betalingen zullen eerst in mindering strekken op niet door adequate zekerheden gedekte: verschuldigde kosten, vervolgens op rente en vervolgend op openstaande facturen, te beginnen met de oudste openstaande factuur. Vervolgens zullen betalingen in dezelfde volgorde strekken on mindering op gezekerde schulden.
3. De verkoper heeft ten alle tijden het recht van de koper genoegzame zekerheid te verlangen van diens verplichtingen jegens de verkoper.
4. Over eventuele betalingskortingen dient vooraf schriftelijk overeenstemming te zijn bereikt.